Ons Verhaal

Ooit begonnen onder de rook van Heerenveen, als Aardema Thuiszorg vanuit Nieuwehorne, zijn we uitgegroeid tot Aardema Zorggroep en kennen we een breed aanbod in professionele zorg aan mensen in Friesland en Groningen. We bieden onder andere thuiszorg, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding en hebben een psychologenpraktijk Netwerkpsychologen waar we eerstelijnshulp bieden en specialistische GGZ aan jongeren en kinderen. Onze lijnen zijn kort en onze zorg is betrokken en persoonsgericht.

missie

Onze missie is hoogwaardige zorg bieden aan jong en oud waarbij we excelleren in onze betrokkenheid naar cliënten en verwijzers. We blijven continu vernieuwen en flexibel anticiperen op wijzigingen en innovaties in het werkveld.

Visie

We willen iedereen op een waardige en persoonsgerichte manier toegang geven tot kwalitatieve hulp en zorg wanneer deze dat tijdelijk of permanent nodig heeft.

Bestuur & Toezicht

De Raad van Bestuur heeft verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie en de kwaliteit van de zorg én zet de strategische lijnen uit.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Mevr. T. Aardema-Kuperus
Dhr. J. van den Berg
Dhr. A. van der Kooij

Kwaliteit

We hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze zorg en de tevredenheid van onze cliënten. De kwaliteit houden we in het oog door:

  • Een voortdurende aandacht voor cliëntgericht denken en handelen;
  • Het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg, opleiding en training;
  • De implementatie van op kwaliteitsverbetering gerichte instrumenten;
  • Tweejaarlijkse tevredenheids-onderzoeken onder cliënten en medewerkers;
  • Interne en externe audits;
  • Jaarlijkse beoordeling van de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en op basis hiervan bijstelling waar nodig van het kwaliteitsbeleid.

 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

Onze thuiszorg is HKZ-gecertificeerd. De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. De Stichting HKZ heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om hier in de praktijk invulling aan te geven. De HKZ norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze norm wordt gecontroleerd door de Kiwa.

Cliënttevredenheid

Uit ons cliënttevredenheidsonderzoek van 2020 kreeg onze zorg de volgende cijfers.

Jeugd

Gemiddeld waarderingscijfer 8,5 (was 8,1 in 2018)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8,1 (was 7,7 in 2018)

Begeleiding

Gemiddeld waarderingscijfer 8,4 (was 8,9 in 2018)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8,4 (was 8,4 in 2018)

Dagbesteding

Gemiddeld waarderingscijfer 8,1 (was 8,8 in 2018)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8,9 (was 8,1 in 2018)

Huishoudelijke hulp

Gemiddeld waarderingscijfer 8,4 (was 8,4 in 2018)
Gemiddeld aanbevelingscijfer 8,4 (was 8,5 in 2018)

Cliëntenraad

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen dat, binnen het beleid of de uitvoering, de regels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad niet de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar, waarbij de directie 2 keer per jaar aanschuift. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de Cliëntenraad zelf en/of door de directie.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers, of kan leden bevatten, die op persoonlijke titel benoemd worden. De Cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit tenminste 1/3 van de leden uit cliënten of hun vertegenwoordigers. De leden van de Cliëntenraad worden door de Directie van de organisatie benoemd. De leden worden benoemd voor de periode van vier jaar, waarna de leden zich terstond opnieuw benoembaar kunnen stellen. Een aftredend lid kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Advies aan de Cliëntenraad

Wanneer u van mening bent dat bepaalde onderwerpen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de behandeling en/of verzorging van de cliënten, dan nodigt de Cliëntenraad u uit deze te sturen aan info@aardemathuiszorg.nl, ter attentie van de Cliëntenraad.

Interesse in de Cliëntenraad?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliëntenraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via info@aardemazorggroep.nl ter attentie van de Cliëntenraad.

Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen zijn onderdeel van de Aardema Zorggroep en hiervoor is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliënt- c.q. klantbelangen te behartigen.

Klik hier voor het jaarverslag

Jaarverslag 2019 cliëntenraad Aardema Thuiszorg en Netwerk Psychologen

Per 1 januari 2019 werd Bep van den Berg voorzitter van de Cliëntenraad onder begeleiding van Dirk
van der Meulen. De cliëntenraad mocht in maart een nieuw lid verwelkomen, namelijk Marion Bos.
Zij heeft er direct mee ingestemd om de taak van secretaris op haar te nemen. Dirk van der Meulen
heeft Bep een jaar begeleid en heeft per 31 december zijn taken neergelegd. Daarmee werd het jaar
2019 afgesloten met het beoogde aantal van 5 leden.

Het beleid van De Friesland voor de volgende drie jaar bestaat uit op slimmere wijze van
geldbesteding door nieuwe technologieën in te zetten en door e-health. Speciale aandacht zal
gegeven worden aan preventie: “voorkomen is beter dan genezen”. De Friesland wil dit
verwezenlijken door nauwere samenwerking met de gemeentes en huisartspraktijken. Centraal staat
de zelfredzaamheid van de (toekomstige) cliënten. Hoe kan een zorgaanbieder zich onderscheiden in
dit spectrum? De focus zal gelegd moeten worden op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en
er zorg voor dragen dat de cliënten een betere zorg ervaren. Maar daarbij willen de zorginkopers dat
de zorgkosten per klant omlaag gaan. Een ware uitdaging voor de zorgaanbieders.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en waar mogelijk te vergroten was het nodig voor
Aardema om de bedrijfsprocessen anders in te richten om zich voor te bereiden op de komende
jaren. Daarbij zijn enkele V&V locaties gesloten.

De opvang van kinderen met een beperking (“De Kornuiten”) werd door Aardema verhuisd van
locatie Appelscha naar de oude pastorie in Nieuwehorne. Er worden circa 4 kinderen per weekend
opgevangen. Met de opvang dichter “bij huis” wordt verwacht betere kwaliteit te kunnen bieden.

Omdat bepaalde zaken niet geheel duidelijk waren voor de cliëntenraad betreffende maatregelen
van Het Zorgkantoor van De Friesland werd het op prijs gesteld dat op uitnodiging van de
cliëntenraad Bert Bokma van Friesland Zorgkantoor een bezoek aflegde aan Aardema in
Nieuwehorne. De vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en van Aardema Thuiszorg hebben de
ruimte gekregen om al hun vragen en bezorgdheden kenbaar te maken. Bert Bokma heeft informatie
gedeeld en uitleg gegeven.

In april 2019 werd een audit uitgevoerd door KIWA, waarbij ook de cliëntenraad werd betrokken. Er
was een tekortkoming, waarvoor door Aardema Thuiszorg een plan van aanpak werd ingediend dat
werd goedgekeurd.

De cliëntenraad heeft in augustus een bezoek afgelegd aan Netwerk Psychologen in Leeuwarden.
Directeur Harry van Keulen heeft de bedrijfsprocessen uitgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd via
een tevredenheidsonderzoek rechtstreeks met de cliënten.

De cliëntenraad heeft in september samen met de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en
vertrouwenspersoon vergaderd. Het was een constructief gesprek met wederzijdse uitwisseling van
gegevens en ervaringen. De vergadering zal voortaan jaarlijks georganiseerd worden.

Namens de cliëntenraad van Aardema Thuiszorg
Bep van den Berg
Heerenveen, maart 2020

Locaties

Nieuwehorne

[kantoor]
Thuiszorg | Begeleiding | Dagbesteding | Logeerhuis

Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
T 088 008 63 00

Groningen

[kantoor]
Huishoudelijke hulp | Begeleiding

Hoendiep 1
9718 TA Groningen
T 088 008 63 00

Franeker

Dagbesteding

Godsacker 15
8801 LM Franeker
T 088 008 63 00

Leeuwarden

Netwerk-psychologen

Willemskade 30
8911 BC Leeuwarden
T 088 008 63 63

Bolsward

Netwerk-psychologen

Bolwerkplein 8
8701 XE Bolsward
T 088 008 63 63

Harlingen

Netwerk-psychologen

Kimswerderweg 41a
8862 TR Harlingen
T 088 008 63 63