Ons Verhaal

Ooit begonnen onder de rook van Heerenveen, als Aardema Thuiszorg vanuit Nieuwehorne, zijn we uitgegroeid tot Aardema Zorggroep en kennen we een breed aanbod in professionele zorg aan mensen in Friesland. We bieden thuisondersteuning in de vorm van: verpleging en verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding (jeugd & gezin, individueel en forensische zorg). Daarnaast is er dagbesteding op een aantal locaties beschikbaar. We hebben een samenwerking met psychologenpraktijk Netwerkpsychologen. Onze zorg kenmerkt zich als: betrokken, maatwerk en persoonsgericht. 

missie

Aardema Zorggroep biedt perspectief. Bij ons staat de cliënt centraal, waarbij we open en betrokken de cliënt zoveel mogelijk ondersteunen en zorg verlenen met het oog op de eigen zelfredzaamheid en regie. We kijken samen naar wat wél kan en ondersteunen, inspireren en faciliteren in de ondersteuning thuis. Bij complexere problematiek zijn we door onze vele expertises en netwerk met externe partners in staat om ons toe te spitsen op de hulpvraag.

Visie

Wij geloven in de kracht van verbinden en samenwerken, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Daardoor blijven we scherp, wendbaar en creatief om zo de best mogelijke (informele) zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten. We blijven ons continu ontwikkelen, met de blik op het hier en nu en oog voor de zorg van de toekomst. 

Bestuur & Toezicht

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Mevr. T. Aardema-Kuperus
Dhr. J. van den Berg

Kwaliteit

We hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze zorg en de tevredenheid van onze cliënten. De kwaliteit houden we in het oog door:

  • Een voortdurende aandacht voor cliëntgericht denken en handelen;
  • Het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg, opleiding en training;
  • De implementatie van op kwaliteitsverbetering gerichte instrumenten;
  • Tweejaarlijkse tevredenheids-onderzoeken onder cliënten en medewerkers;
  • Interne en externe audits;
  • Jaarlijkse beoordeling van de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en op basis hiervan bijstelling waar nodig van het kwaliteitsbeleid.

 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

Onze thuiszorg is HKZ-gecertificeerd. De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. De Stichting HKZ heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om hier in de praktijk invulling aan te geven. De HKZ norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze norm wordt gecontroleerd door de Kiwa.

Verslagen kwaliteit zijn opvraagbaar via: zorginkoop@aardemazorggroep.nl

 

Cliënttevredenheid

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek van 2022 en 2023 kreeg onze zorg de volgende cijfers.

Wijkverpleging
Gemiddels waarderingscijfer 8,3 
Begeleiding: jeugd en volwassenen

Gemiddeld waarderingscijfer 8,7 

Dagbesteding

Gemiddeld waarderingscijfer 8,6 

Huishoudelijke hulp

Gemiddeld waarderingscijfer 8,4 

Cliëntenraad

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen dat, binnen het beleid of de uitvoering, de regels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad niet de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar, waarbij de directie 2 keer per jaar aanschuift. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de Cliëntenraad zelf en/of door de directie.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers, of kan leden bevatten, die op persoonlijke titel benoemd worden. De Cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit tenminste 1/3 van de leden uit cliënten of hun vertegenwoordigers. De leden van de Cliëntenraad worden door de Directie van de organisatie benoemd. De leden worden benoemd voor de periode van vier jaar, waarna de leden zich terstond opnieuw benoembaar kunnen stellen. Een aftredend lid kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Advies aan de Cliëntenraad

Wanneer u van mening bent dat bepaalde onderwerpen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de behandeling en/of verzorging van de cliënten, dan nodigt de Cliëntenraad u uit deze te sturen aan clientenraad@aardemazorggroep.nl.

Interesse in de Cliëntenraad?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliëntenraad of wilt u meer informatie? Wij zoeken doorlopend leden, dus klik vooral hier voor meer informatie. Vragen over wat het inhoudt en wat u hierin kunt betekenen? Mail ons gerust via clientenraad@aardemazorggroep.nl.

Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen zijn onderdeel van de Aardema Zorggroep en hiervoor is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliënt- c.q. klantbelangen te behartigen.

Locaties

Nieuwehorne

[kantoor]
Thuiszorg | Begeleiding | Dagbesteding | Logeerhuis

Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
  088 008 63 00

Leeuwarden

Netwerk-psychologen

Badweg 2 
8934 AA Leeuwarden
  088 008 63 63

Bolsward

Netwerk-psychologen

Franekerstraat 3
8701 VB Bolsward
  088 008 63 63

Harlingen

Netwerk-psychologen

Kimswerderweg 41a
8862 TR Harlingen
  088 008 63 63