Klachten en privacy

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een van de medewerkers van Netwerkpsychologen, dan wordt u verzocht deze in eerste instantie met de betreffende behandelaar te bespreken.  Meestal komt u met de behandelaar wel tot een passende oplossing. Is de klacht niet naar tevredenheid van een van beide opgelost, dan wordt de klacht aangekaart bij de operationeel directeur van Netwerkpsychologen. Deze zal in overleg met het Management Team treden en probeert vervolgens samen met de ‘klager’ een passende oplossing te vinden. In het geval er geen (passende) oplossing gevonden is, zal de klacht terecht komen bij de vertrouwenspersoon (klachtenfunctionaris) van onze organisatie. Haar contactgegevens zijn beschikbaar bij ons secretariaat.

Privacy

Netwerkpsychologen geeft geen informatie aan derden zonder toestemming van de cliënt en hanteert een privacyreglement dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Netwerkpsychologen verwerkt alleen persoonsgegevens, als aan één of meer van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De cliënt heeft voor de verwerking toestemming verleend;
  • De verwerking is noodzakelijk voor het maken van een overeenkomst met de cliënt voor het sluiten van een overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Netwerkpsychologen zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben hiervoor de gedragscode ondertekend.

Geschillencommissie

Netwerkpsychologen is aangesloten bij de geschillencommissie zorg. Voor meer informatie kijkt u op www.geschillencommissiezorg.nl