Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen dat, binnen het beleid of de uitvoering, de regels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad niet de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar, waarbij de directie 2 keer per jaar aanschuift. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de Cliëntenraad zelf en/of door de Directie.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers, of kan leden bevatten, die op persoonlijke titel benoemd worden. De Cliëntenraad bestaat bij voorkeur uit tenminste 1/3 van de leden uit cliënten of hun vertegenwoordigers. De leden van de Cliëntenraad worden door de Directie van de organisatie benoemd. De leden worden benoemd voor de periode van vier jaar, waarna de leden zich terstond opnieuw benoembaar kunnen stellen. Een aftredend lid kan maximaal één keer herbenoemd worden.

Advies aan de Cliëntenraad?

Wanneer u van mening bent dat bepaalde onderwerpen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de behandeling en/of verzorging van de cliënten, dan nodigt de Cliëntenraad u uit deze te sturen aan info@aardemathuiszorg.nl, ter attentie van de Cliëntenraad.

Interesse in de Cliëntenraad?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliëntenraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via info@aardemathuiszorg.nl ter attentie van de Cliëntenraad.

Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen zijn onderdeel van de Aardema Zorggroep en hiervoor is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliënt- c.q. klantbelangen te behartigen.

Jaarverslag 2019